Utworzenie ogrodu solankowego w ramach budowy ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni

W miesiącu październiku gmina Wołczyn złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – ochrona różnorodności biologicznej wniosek o dofinansowanie utworzenia w Wołczynie ogrodu roślin słonolubnych. Pozwoli to częściowo zagospodarować złoża wołczyńskich wód solankowych. Przebadany przez Narodowy Instytut Zdrowia skład chemiczny tych wód potwierdza zasadność wykorzystania ich do celów zdrowotnych.
W przypadku uzyskania dofinansowania gmina Wołczyn przystąpi do realizacji planowanego ogrodu z dwoma tężniami solankowymi zasilanymi wodą z otworu Wołczyn. Oprócz tego przy ogrodzie ma powstać pawilon edukacyjny poświęcony roślinom słonolubnym oraz deptaki i ławki. Wszystkie obiekty zostaną usytuowane na terenach rekreacyjnych przy ul. Sienkiewicza, na terenie tzw. Koziego Parku. Przy okazji tego projektu planuje się wyremontować zbiornik wodny w Krzywiczynach, który pozwoli na odtworzenie siedlisk i rozrodu płazów, ptaków wodno-blotnych i innych gatunków związanych z wodami. Cała inwestycja ma być nowoczesnym i funkcjonalnym obiektem wprowadzającym do środowiska unikatową roślinność oraz wykorzystującą skutki uboczne technologii zasilania podłoża pod rozwój halofitów do celów rekreacyjno-uzdrowiskowych oraz edukacyjnych. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja ogrodu solankowego rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa dwa lata. W 2018 roku przeprowadzony zostanie przetarg na realizację inwestycji w formule zaprojektuj-wybuduj, a prace budowlane i przyrodnicze realizowane będą w roku 2019.

Koncepcja budowy ogrodu solankowego
Usytuowanie ogrodu w terenie