Fundusz alimentacyjny

Sprawa: Fundusz alimentacyjny
Wydział: Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój: nr 2
Telefon: (077) 4188340 wew. 217

Wymagane dokumenty:

 1. zaświadczenie o dochodzie za rok poprzedzający okres świadczeniowy, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości:
  a) dochodu,
  b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  c) należnego podatku;
 2. zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów -
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 4. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość
 5. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (akt urodzenia, dowód osobisty)
 6. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 7. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 8. prawomocny wyrok sądu o zasądzonych alimentach
 9. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

Opłaty: Brak
Termin załatwiania: W zależności od złożoności sprawy i czasu zgromadzenia dowodów w sprawie.

Wnioski /formularze do pobrania/