Zagospodarowanie przestrzenne

Sprawa: ustalenie warunków zabudowy/ ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce załatwienia:
Wydział: Techniczno - Inwestycyjny
Pokój nr. : 18
Telefon: 77/4188340 wew. 206

Potrzebne dokumenty:
1. 1 egz. mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja ta będzie oddziaływać – nie mniejszy niż trzykrotna szerokość działki objętej wnioskiem, nie mniej niż 50 m wokół działki/-ek/ inwestycyjnej, dla inwestycji liniowych ww. mapy można załączyć w skali 1:2000;
2. 1 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym planowanym sposobem zagospodarowania terenu i koncepcji architektonicznej budynku oraz granicami inwestycji i oddziaływania inwestycji,
3. Pełnomocnictwa udzielane osobie działającej w imieniu wnioskodawcy/-ów/,
4. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej 
5. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (wyłącznie w przypadku inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) lub dokument potwierdzający, że nie jest wymagana,
6. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Opłata: 107,00 zł
Termin załatwienia: wg kpa
 
Wnioski /formularze do pobrania:

Sprawa: o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia:
Wydział: Techniczno - Inwestycyjny
Pokój nr. : 18
Telefon: 77/4188340 wew. 206

Potrzebne dokumenty:
1. egz. mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem (do celów lokalizacyjnych)
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 
Opłata: 17,00 zł
Termin załatwienia: wg kpa
 
Wnioski /formularze do pobrania:

Sprawa: o wydanie wypisy i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia:
Wydział: Techniczno - Inwestycyjny
Pokój nr. : 18
Telefon: 77/4188340 wew. 206

Potrzebne dokumenty:
1. kopia mapy ewidencyjnej
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 
Opłata: za wypis z planu – 30 zł do 5 stron, powyżej 5 stron – 50 zł od wyrysu z planu za każdą stronę formatu A4 – 20 zł, nie więcej niż 200 zl
Termin załatwienia: wg kpa
 
Wnioski /formularze do pobrania: