Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Sprawa: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Miejsce załatwienia:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Pokój nr. 30 (I piętro)
Telefon 77 4188 446 w. 213

Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek wraz z załącznikami wskazanymi w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.)
2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej

Opłata: opłata skarbowa 205 zł, ew. pełnomocnictwo – 17 zł,
Termin załatwienia: Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania wszystkich (ustawowo wymaganych) opinii, uzgodnień z innymi organami; dla przedsięwzięć, dla których jest wymagana bądź stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do terminu wydania decyzji należy również doliczyć 21-dniowy termin postępowania z udziałem społeczeństwa.

Wnioski /formularze do pobrania:
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc