Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu

Sprawa: Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu

Miejsce załatwienia:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Pokój nr. 31 (I piętro)
Telefon 77 4188 446 w. 214

Potrzebne dokumenty:
1 Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn z funduszy uzyskanych z WFOSiGW w Opolu
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu - obowiązkowo, w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania
3. Formularz z informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
4. Oświadczenie, że do dnia podpisania umowy beneficjent końcowy dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy.

Opłata: brak
Termin załatwienia: w zależności od harmonogramu WFOŚiGW w Opolu

Wnioski /formularze do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn.doc