Zasiłek rodzinny

Sprawa: Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
Wydział: Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój: nr 2
Telefon: (077) 4188340 wew. 217

Wymagane dokumenty:

 1. zaświadczenie o dochodzie za rok poprzedzający okres zasiłkowy, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości:
  a) dochodu,
  b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  c) należnego podatku;
 2. zaświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 4. dokument stwierdzający wiek dziecka (akt urodzenia, dowód osobisty)
 5. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 6. prawomocny wyrok sądu o rozwodzie lub separacji
 7. prawomocny wyrok sądu o zasądzonych alimentach
 8. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 9. zaświadczenie pracodawcy udzielonego urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,
 10. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne,
 11. zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu

Opłaty: Brak
Termin załatwiania:
Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.
W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Wnioski /formularze do pobrania/

 1. Wniosek