Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego na wykonanie w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją rocznego programu współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi Podmiotami

icoBurmistrz Wołczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla organizacji pozarządowych oraz innych Podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zasady przyznawania dotacji