Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
EPUAP - Skrytka odbiorcza /qds775s6rf/skrytka
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

Sprawa: Świadczenie wychowawcze
Wydział: Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój: nr 2, Biuro Obsługi Interesanta;
Telefon: (077) 4188340 wew. 217, 216
Wymagane dokumenty:
Dokumenty, które należy odpowiednio dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

 1. informację o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości:
  - dochodu,
  - składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  - należnego podatku;
 2. informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek (uwaga: w przypadku informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo¬łecznego, osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze dołącza do wniosku oświadczenie albo zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - patrz art. 50 ustawy).
 3. informację o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), obejmującej następujące dane:
  - datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
  - datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
  - okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.
 4. oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - wzór oświadczeń w tych sprawach określa Załącznik nr 2 i Za¬łącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
 5. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zry-czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
  a) wysokości dochodu,
  b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku
 6. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
  Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
  a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świad¬czenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na drugie dziecko i kolejne do wniosku dołącza ksero dowodu osobistego Wnioskodawcy oraz aktu urodzenia dziecka.
Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świad¬czenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Celem potwierdzenia tożsamości do wniosku należy dołączyć ksero dowodu osobistego Wnioskodawcy oraz aktu urodzenia dziecka.
Opłaty: Brak
Termin załatwiania:
Świadczenia wychowawcze wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie.
W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych są przyjmowane od dnia 1 kwietnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 czerwca 2016 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługujących za miesiące kwiecień, maj i czerwiec następuje do dnia 31 lipca br.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek wraz z dokumentami po dniu 30 czerwca, ustalenie prawa do świadczeń następuje do dnia 1 lipca.

Wnioski /formularze do pobrania/

 1. WNIOSEK
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem