Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
EPUAP - Skrytka odbiorcza /qds775s6rf/skrytka
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

Sprawa: Naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: Podatków i Opłat
Pokój nr: 12 (parter)
Telefon: 774188344 wew. 224

Potrzebne dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Wołczyn DO-1

Opłata: brak opłaty
Termin załatwienia: bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji

Informacje szczegółowe:

http://bip.wolczyn.pl/index.php?gid=11&lpos=1_999&rpos=-1_-1#menuscroll


Sprawa: Opłata skarbowa

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: Podatków i Opłat
Pokój nr: 12 (parter)
Telefon: 774188344 wew. 224

Opłatę skarbową należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wołczynie nr 40 8876 0009 0000 1036 2000 0001
Na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

Wysokość opłaty skarbowej

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz wysokość stawek tej opłaty zawiera załącznik do ustawy o opłacie skarbowej (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

- od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
- od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
- od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w art. 2 ust. 1, to podlega opłacie skarbowej z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1

Wysokość opłaty skarbowej
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz wysokość stawek tej opłaty zawiera załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
 
Zwolnienia z opłaty skarbowej
Art. 7 ustawy o opłacie skarbowej zawiera katalog podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej. Osoby nie spełniające wymagań przewidzianych w ustawie nie mogą być zwolnione z jej zapłaty.
Przedmioty opłaty skarbowej podlegające zwolnieniu z opłaty skarbowej zostały określone w załączniku do ustawy.
 

Sprawa: Opłata od posiadania psów

Termin płatności:
• do 31 marca roku podatkowego
• gdy obowiązek podatkowy powstaje w ciągu roku - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

Płatności podatku należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wołczynie nr 40 8876 0009 0000 1036 2000 0001.
Wysokość opłaty od posiadania psów obowiązująca w 2015 roku wynosi 55,00 zł rocznie od jednego psa.

Zwolnienia z opłaty od posiadania psów
1. ustawowe:
członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności
osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa
osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2008 roku nr 14 poz. 92 i nr 223 poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego
osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa
podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów
2. wprowadzone uchwałą
w celu pilnowania gospodarstw domowych na terenie sołectw - po 1 psie na każdą posesję


Sprawa: Opłata za wieczyste użytkowanie

Termin płatności:
Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Wpłat opłaty z tytułu wieczystego użytkowania należy dokonywać na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie: Bank Spółdzielczy Wołczyn 40 88760009 0000 1036 2000 0001

Bonifikata w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste.
Zgodnie z art. 74 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, właściwy organ udziela na ich wniosek 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Termin składania wniosków – do 31 marca roku kalendarzowego, za który ma być przyznana bonifikata

Wymagane dokumenty przy bonifikacie

- wniosek wieczystego użytkownika
- zaświadczenie o zarobkach (brutto) za poprzedni rok lub odcinki renty, emerytury,

Ulgi w opłacie użytkowania wieczystego
Stosowanie ulg w spłacie opłaty użytkowania wieczystego reguluje art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Uchwała Nr XLI/331/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminy Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminy Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Wymagane dokumenty przy ulgach
- wniosek wieczystego użytkownika
- dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy
- podmiot, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis dodatkowo dołącza wypełniony formularz informacji, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311); oświadczenie lub zaświadczenia o pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do ich sporządzenia.
- podmiot, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dodatkowo dołącza wypełniony formularz informacji, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) oraz odpowiednio: dla rolnictwa - wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w ciągu danego roku obrotowego oraz dwóch poprzedzających lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; dla rybołówstwa - wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w okresie trzech lat budżetowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 

 


Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem