Strona wykorzystuje pliki cookies.  Przeczytaj politykę prywatności!

Dowody osobiste

Informacje na temat przebiegu sprawy
 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
 3. Na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy podając numer wniosku o wydanie dowodu.
 
Sprawa: WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO DZIECKU W WIEKU DO 5 LAT
Miejsce załatwienia:
Wydział: Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój nr: 17 (parter)
Telefon: 77 4188 446 wew. 226
Droga elektroniczna:- o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 
Potrzebne dokumenty:
 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (wniosek należy drukować na jednej kartce -dwustronnie)
 2. Jedna fotografia.
 1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.
 3. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
 4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.

Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób:

 1. Z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.
 2. Noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.
Zezwolenie sądu opiekuńczego na wydanie dowodu osobistego (w przypadku gdy wniosek składa opiekun prawny małoletniego).
W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
Opłata: brak
Termin załatwienia: do 30 dni

Sprawa: WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO DZIECKU W WIEKU OD 5 do 18 LAT
Miejsce załatwienia:
Wydział: Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój nr: 17 (parter)
Telefon: 77 4188 446 wew. 226
Droga elektroniczna:- o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 
Potrzebne dokumenty:
 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf  (wniosek należy drukować na jednej kartce -dwustronnie)
 2. Jedna fotografia.
 1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.
 3. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
 4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.
Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób:
 1. Z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.
 2. Noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.
  Formularz wniosku możliwy do wydruku w postaci pliku PDF
  -należy wydrukować dwustronnie w formacie A-4.
 3. Zezwolenie sądu opiekuńczego na wydanie dowodu osobistego (w przypadku gdy wniosek składa opiekun prawny małoletniego).
 4. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa
Opłata: brak
Termin załatwienia: do 30 dni
 
 

Sprawa: WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO OSOBIE PO UKOŃCZENIU 18 LAT
Miejsce załatwienia:
Wydział: Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój nr: 17 (parter)
Telefon: 77 4188 446 wew. 226
Droga elektroniczna:- o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 
Ogólny opis
 1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.
 3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 4. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 5. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego oraz zatrzymywanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.
 
Potrzebne dokumenty:
 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf  (wniosek należy drukować na jednej kartce -dwustronnie)
 2. dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 3. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa;
 4. odpis skrócony aktu małżeństwa;
 5. do wglądu dokument umożliwiający ustalenie tożsamości;
 6. osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego do wniosku nie załącza odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego;
 7. do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy.
Opłata: brak
Termin załatwienia: do 30 dni

Sprawa: WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU: ZMIANY DANYCH, WYMIANY, UTRATY, ZNISZCZENIA, UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI
Miejsce załatwienia:
Wydział: Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój nr: 17 (parter)
Telefon: 77 4188 446 wew. 226
Droga elektroniczna:- o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 
Ogólny opis
 1. Dowód osobisty należy wymienić w przypadku :
  - w przypadku upływu terminu ważności
  - utraty lub uszkodzenia
  - zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym lub zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w posiadanym dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia należy złożyć niezwłocznie
 4. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, dotychczas posiadany dokument zostanie unieważniony po upływie 4 miesięcy od zdarzenia powodującego tę zmianę.
 5. Zmiana adresu miejsca zameldowania w dotychczas posiadanym dowodzie osobistym nie stanowi podstawy do jego wymiany.
 6. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.
 7. W imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Wymagana jest obecność dziecka przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby które nie ukończyły 5 lat.

Potrzebne dokumenty:
 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf  (wniosek należy drukować na jednej kartce -dwustronnie)
 2. dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 3. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa;
 4. odpis skrócony aktu małżeństwa;
 5. do wglądu dowód osobisty lub (w uzasadnionych przypadkach) dokument umożliwiający ustalenie tożsamości;
 6. osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego do wniosku nie załącza odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego;
 7. do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
Opłata: brak
Termin załatwienia: do 30 dni

Sprawa: ZGŁOSZENIE UTRATY DOWODU OSOBISTEGO
Miejsce załatwienia:
Wydział: Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój nr: 17 (parter)
Telefon: 77 4188 446 wew. 226
Droga elektroniczna:- o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 
Ogólny opis
 1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód osobisty został uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zgłasza niezwłocznie ten fakt organowi dowolnej gminy. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie elektronicznej kierując zgłoszenie do organu gminy, który wydał utracony lub uszkodzony dowód osobisty.
 2. Osoba, przebywająca poza terytorium RP, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód osobisty został uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 3. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej dokonuje jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.
 4. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć niezwłocznie.

 

Potrzebne dokumenty:
 1. Do wglądu dokument umożliwiający ustalenie tożsamości.
 2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf  (wniosek należy drukować na jednej kartce -dwustronnie)
 3. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego w formie elektronicznej lub placówce konsularnej RP, uszkodzony dowód osobisty przekazuje się pocztą lub osobiście.
Opłata: brak
Termin załatwienia: niezwłocznie

Sprawa: ZGŁOSZENIE ZNALEZIENIA DOWODU OSOBISTEGO
Miejsce załatwienia:
Wydział: Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój nr: 17 (parter)
Telefon: 77 4188 446 wew. 226
Potrzebne dokumenty:
 1. Znaleziony dowód osobisty - w sytuacji, kiedy nowy dowód osobisty został już wydany, znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony lub jeśli sprawa dotyczy cudzego dowodu osobistego.
Opłata: brak
Termin załatwienia: niezwłocznie