Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI

Naczelnik: mgr inż. Marcin Dłubak
email: marcin.dlubak@wolczyn.plemail: techniczny@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
ochrony środowiska
nr pokoju 19
nr wew. 207

Inspektor: mgr Przemysław Panicz
Prowadzi sprawy w zakresie:
realizacji zadań związanych z dzierżawą gruntów rolnych i nierolnych
realizacji zadań związanych z wycinką drzew

Podinspektor: mgr Magdalena Zabłocka
Prowadzi sprawy w zakresie:
realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

nr pokoju 31
nr wew. 214

Inspektor: Wiesława Skotnik
email: geod@wolczyn.pl
Podinspektor: inż. Anna Kucharska
email: a.kucharska@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
gospodarki gruntami
nr pokoju 30
nr wew. 213

Podinspektor: mgr Jonna Kulej
email: j.kulej@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
realizacji zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
odnowa wsi w gminie Wołczyn
fundusz sołecki

Podinspektor: mgr inż. Dawid Marcinkowski
email: d.marcinkowski@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie: 
ochrony środowiska
nr pokoju 29
nr wew. 212

Podinspektor: mgr inż.Mateusz Jaśkiewicz
email: m.jaskiewicz@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
planowania przestrzennego

Inspektor: mgr Jolanta Kowalik
email: jolanta.kowalik@wolczyn.pl
Prowadzi sprawy w zakresie:
gospodarki komunalnej
gospodarki mieszkaniowej
oświetlenia ulicznego
nr pokoju 18
nr wew. 206