Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych

Herb Wołczyna bez tłaW dniu 27 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Wołczynie podjęła Uchwałę Nr XLVII/319/2018 wprowadzającą zakaz sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych czyli od godziny 22.00 do godziny 6.00. Zakaz wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2018 r.

Zakaz wprowadzono w odpowiedzi na liczne skargi mieszkańców związane z zachowaniem osób kupujących i spożywających alkohol w miejscach publicznych w porze nocnej i liczne interwencje służb porządkowych z tego powodu. Spodziewanym efektem ograniczenia możliwości zakupu napojów alkoholowych w godzinach nocnych ma być zmniejszenie spożywania go w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. W ten sposób zakaz ma przyczynić się do poprawy ładu i porządku publicznego w godzinach nocnych w mieście i na jego obrzeżach. Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych obejmuje sklepy oraz stację benzynową gdzie sprzedawany jest alkohol.
                                                                                                                 Burmistrz
                                                                                                       /-/ Jan Leszek Wiącek

Uchwałę w tej sprawie przygotowano na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Nowelizacja wprowadziła przepis, zgodnie z którym rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej pomiędzy godziną 22.00 a 6.00. 

Uchwała w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Wołczyn.przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Wołczyn.