Informacja dotycząca bezwzględnego zakazu palenia odpadów

Herb Wołczyna bez tłaPrzypominam wszystkim mieszkańcom gminy Wołczyn, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ PALENIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim sobie.

 

NIE WOLNO SPALAĆ:
- wszelkich przedmiotów, opakowań z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
- zużytych opon i innych odpadów z gumy,
- odzieży, obuwia, sztucznej skóry,
- elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych, podkładów kolejowych,
- opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin,
- papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
liści.
Właścicieli nieruchomości, którzy termicznie przekształcają (spalają) odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlegają karze aresztu albo grzywny – art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.Odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości właściciele powinni pozbywać się w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi – art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie przypominam właścicielom nieruchomości o obowiązku wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym celem utrzymania czystości i porządku – art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wszelkie zgłoszenia o nieprawidłowym gospodarowaniu odpadami będą egzekwowane.

Informacja dotycząca bezwzględnego zakazu palenia odpadów