LGD Dolina Stobrawy informuje o naborze na rozwijanie działalności gospodarczej

LEADERW ramach naboru zainteresowane osoby mogą składać wnioski dotyczące operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach realizując poniższe cele LSR:

Cel ogólny: 1. Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD „Dolina Stobrawy” do 2022 roku. Cel szczegółowy: 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu  i utrzymaniu miejsc pracy. Przedsięwzięcie: 1.1.3. Rozwijanie działalności gospodarczej, 1.2.2. Podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach. Wnioski należy składać w okresie od dnia 26.06.2017r. do dnia 10.07.2017r. , do godz. 16:00. Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota pomocy wynosi 200 000,00. Więcej szczegółów pod linkiem: www.dotacje.dolinastobrawy.pl

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
Rynek 1 
46-200 Kluczbork 
Tel. 77 413 11 38 Tel. kom. 530 111 550 
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl