INFORMACJA w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Wołczyn

herb wolczyna maly Burmistrz Gminy Wołczyn podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wołczyn dla spółek wodnych oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, określa Uchwała Nr XXXIII/209/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 kwietnia 2017 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego (Dz.U. z dnia 5 maja 2017 r. poz. 1376).

Wysokość środków przeznaczonych dla spółek wodnych na realizację ww. zadań w budżecie Gminy Wołczyn na rok 2017 wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wnioski o dotację, wg wzoru określonego w załączniku do ww. uchwały, należy składać w terminie do dnia 17 lipca 2017 r.

Ww. uchwała wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dotacji, dostępna jest na stronie internetowej www.wolczyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie www.bip.wolczyn.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, pok. nr 31 od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.