Rozpoczynamy wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

wybory soleckie1Od 11 lutego br. rozpoczynamy cykl zebrań z Mieszkańcami sołectw, które poświęcone będą przede wszystkim wyborom Sołtysów i Rad Sołeckich poszczególnych miejscowości.

Zebrania będą przebiegały według ustalonego porządku:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie zebrania i stwierdzenie wymaganej frekwencji
b) przyjęcie porządku zebrania
c) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa
i członków Rady Sołeckiej.
4. Wybory Sołtysa
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na sołtysa
b) przeprowadzenie tajnego głosowania
c) ustalenie wyników wyboru
d) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru
e) ogłoszenie wyników wyboru.
5. Wybory członków Rady Sołeckiej
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
b) przeprowadzenie tajnego głosowania
c) ustalenie wyników wyboru
d) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru
e) ogłoszenie wyników wyboru.
6. Wolne wnioski i zapytania.

Poniżej harmonogram spotkań w sołectwach.

150