Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Herb Wołczyna bez tłaUrząd Miejski w Wołczynie informuje o wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. poz.1716).

Przekształcenie nastąpi z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej (wówczas obowiązuje opłata skarbowa 50 zł; w przypadku złożonych wniosków działki zabudowanej domem wielorodzinnym jest jedna opłata skarbowa). Z przekształceniem wiąże się obowiązek uiszczania opłat przekształceniowych przez okres 20 lat, począwszy od 2019 roku. Wysokość opłaty rocznej przekształceniowej jest równa dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Roczną opłatę przekształceniową za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. Roczne opłaty przekształceniowe za lata następne wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok, począwszy od 2020 roku.
Wobec powyższego proszę o nie wnoszenie w 2019 roku opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe. Opłaty te zostaną zastąpione rocznymi opłatami przekształceniowymi, wskazanymi w zaświadczeniu Burmistrza Wołczyna, które każdy użytkownik wieczysty gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe otrzyma.
W przypadku deklaracji o wniesieniu opłaty jednorazowej - opłata za przekształcenie wynosi 20 krotność opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie działki obowiązującej w dniu przekształcenia. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa) .
Jednocześnie informuje się, że roszczenie o opłatę przekształceniową będzie wpisywane w dziale III księgi wieczystej lokalowej i od wniosku o wykreślenie wpisu z tej księgi po uiszczeniu opłaty przekształceniowej będzie pobierana opłata stała w wysokości:
250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,
75 zł - w pozostałych przypadkach.
Dodatkowe informacje dot. przekształcenia można uzyskać w tut. Urzędzie Miejskim w Wołczynie (pokój nr 30) telefon 77 4188424 w. 213.