Projekty unijne

Projekty unijne

Oświatowe projekty unijne realizowane w roku szkolnym 2016/2017 przez Gminę Wołczyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Wołczyn

naklejka

Gmina Wołczyn realizuje projekt  współfinansowany ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wołczyn poprzez wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wołczyn w sprzęt i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Czytaj więcej...

Utworzenie otwartej strefy aktywności w Wołczynie

logo

Gmina Wołczyn realizuje projekt pn. Utworzenie otwartej strefy aktywności. Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018.

Celem operacji jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa  jakości życia lokalnej społeczności poprzez utworzenie otwartej strefy aktywności, stanowiącej miejsce sprzyjające integracji międzypokoleniowej oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców Wołczyna.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie części działki obiektami małej architektury. Bedą to:

a) urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz, chodziarz, orbitrek, talia/wahadło, koła Tai Chi, drabinka

b) urządzenia placu zabaw: Zestaw zabawowy, Linarium piramida,  Sześcian gimnastyczny, Zestaw zabawowy - domek, 

c) Uzupełnieniem zagospodarowania terenu będzie montaż: piłkarzyków integracyjnych, Gry kółko krzyżyk, Tablicy informacyjnej, Ławek parkowych 4 szt., Koszy na śmieci 4 szt., Stojaka na rowery. Teren, na którym planowane jest utworzenie otwartej strefy aktywności zostanie ogrodzony ogrodzeniem drewnianym. 

Całkowita wartość zadania: 98659,00 zł

Kwota dofinansowanie z FRKF: 49329,00 zł