Zasoby wód termalnych

Podziemne zasoby wód termalnych

Gmina Wołczyn przedstawia ofertę zagospodarowania dla celów leczniczych lub innych podziemnych zasobów wód termalnych o składzie umożliwiającym wykorzystanie ich również w lecznictwie sanatoryjnym. Poniżej przedstawiamy kilka szczegółów dotyczących właściwości solanek znajdujących się na terenie gminy Wołczyn i zachęcamy potencjalnych inwestorów do zainteresowania się wszystkimi możliwościami zastosowania tak atrakcyjnych zasobów.
Wołczyn położony jest w północnej części Niziny Śląskiej między Wyżyną Krakowsko- -Częstochowską a Wzgórzami Ostrzeszowskimi. W ramach realizacji projektu badań "KREDA OPOLSKA" w 1981 roku odwiercony został otwór "VII A ", celem którego, było zbadanie zasobów wody z utworów środkowego i dolnego pstrego piaskowca.Otwór wykonano do głębokości 1100 metrów, zabezpieczając go do głębokości 831 m (ppt) rurami stalowymi, pozostała część jest bosa.
Stwierdza się, że woda z udokumentowanego poziomu 830-1004 m posiada 23,3 g/dm3 składników stałych. Za leczniczą wodę mineralną uznaje się wodę zawierającą co najmniej 1g składników stałych w 1 dm3. Składniki stałe są związkami chemicznymi. Z anionów przeważają jon chlorowy, wśród kationów jon sodowy i jon wapniowy. Woda ponadto zawiera jony bromkowe, żelazowe, kwas metabromowy i inne. Temperatura wody przy wylocie wynosi 43,50. Tak wysoka temperatura kwalifikuje ją do wód gorących (hypertermalnych). Stosując zwięzłą formułę można wodę scharakteryzować jako 2,33% solankę chlorowo-sodowo-wapniową, bromkową, żelazistą, borową.

                  Br59,5 Fe10,7 HBO210,4 M23,2 CI86  x SO412
------------------   Ca25
T43,5  Na66

 

solanka

 

Solankę wołczyńską najefektywniej można by zastosować zarówno do kąpieli jak i do inhalacji. Rejonem jej zagospodarowania mogłyby być miejskie kąpielisko wraz z częścią sąsiedniego terenu. Zainstalowanie wanien w budynku kąpieliska umożliwiłyby całoroczne korzystanie z kąpieli leczniczych. Podkreślić tu trzeba stosunkowo niewielki koszt adaptacji części budynku do tych celów. Specyficzną formą inhalacji jest wziewanie aerozolu okołotężniowego. W kraju istnieją dwie tężnie – jedna zabytkowa w Ciechocinku, a druga zbudowana przed 15-stu laty w Konstancinie k. Warszawy.

Tężnia solankowa czynna od kwietnia do listopada, byłaby dostępna tak dla leczących się jak i dla ogółu mieszkańców, mogłaby również stać się atrakcją turystyczna naszej gminy. Zachęcającą jest opinia Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu, który określił wodę jako 2,3 % chlorkowo-sodowo-wapniowo, bromkową, żelazistą, borową, hipertermalną, która powinna być wykorzystywana do kąpieli leczniczych oraz rehabilitacji.
Zagospodarowywując jej zasoby w proponowanym zakresie wyjdziemy naprzeciw wzrastającym potrzebom człowieka, zarówno tym doraźnym, zdrowotnym, jak i jego potrzebom w dziedzinie odnowy sił, profilaktyki i wypoczynku.
Jesteśmy przekonani, że ten cenny minerał stanie się źródłem inwestycji, która przyczyni się do znaczącego rozwoju naszej gminy jak również pozytywnie wpłynie na zdrowie naszej społeczności.