Ligota Wołczyńska

Informacje o sołectwie

Picture LIG

LIGOTA WOŁCZYŃSKA - Liczba mieszkańców 305.
Sołtys:
MRUGALSKI RYSZARD
Ligota Wołczyńska 51, 46-250 Wołczyn
tel. 661890598

Historia Ligoty Wołczyńskiej
Datę powstania tej miejscowości określa się na połowę XI wieku. Nazwa niemiecka Ligoty Wołczyńskiej to Ellguth. To wieś położona na zachód od Wołczyna na Nizinie Śląskiej. W 1544 roku dobra należały do rodziny von Posadowski. Od 1564 roku do 1582 roku majątek był wydany w najem panu von Geraltowski. Do roku 1792 majątek ponownie był w posiadaniu rodziny von Posadowski. Właścicielem zajazdu pocztowego w Ligocie Wołczyńskiej był Luis Villain, katolicki potomek francuskiego żołnierza napoleońskiego z roku 1807 – 1808. Villain był pocztomistrzem na trasach Brzeg – Namysłów – Wołczyn – Byczyna – Wrocław. W roku 1847, gdy naczelnikiem poczty jest Luis Villaina – katolicy kupują w Ligocie Wołczyńskiej ponad 20 numerów domów wraz z budynkami przeznaczonymi na salę modlitw – kapliczkę. Koszt zakupu – 2500 talarów – pokrywa wrocławski książę – Biskup Melichior. Zakupu dokonano w 1846 roku. Miejscowi katolicy odkupili jeszcze działkę nr 95 za 595 talarów. W budynku piętrowym nr 20, na parterze, mieściła się sala modlitewna i lekcyjna. Na parterze zamieszkał ksiądz katolicki, organista i nauczyciel. Pierwszym księdzem był tam Kurant (senior) Henryka Kienel. W 1851 roku parafianie katoliccy liczyli 400 osób. Po 287-letniej przerwie znów odprawiane były nabożeństwa katolickie w Ligocie Wołczyńskiej. Odprawiał ksiądz Henryk Kienel urodzony w 1822 roku w Oleśnie Śląskim jako syn tamtejszego burmistrza. Na placówkę duszpasterską do Wołczyna z siedzibą w Ligocie Wołczyńskiej przybył 31 sierpnia 1851 r. Zmarł 07.12. 1852 r. W roku 1854 nastąpiła likwidacja majątku. W roku 1855 został on przejęty przez miasto Wołczyn. Osobliwością majątku w tamtych czasach był młyn i browar. W 1861 roku wieś liczyła 506 mieszkańców. Do roku 1945 miejscowość była pod panowaniem zaborców niemieckich. Po zakończeniu II wojny światowej i wypędzeniu Niemców w 1945 roku tereny te zostały zasiedlone przez repatriantów ze wschodu oraz ludność przybyłą z centralnej Polski, która mieszka tu do dnia dzisiejszego. Źródła historyczne o znajdującej się w Ligocie Wołczyńskiej kapliczce wskazują na 28 sierpnia 1851 roku, kiedy to dziekan Ks. Funke poświęcił kapliczkę – kazania wygłosili Ks. Bercik z Budkowic i Ks. Gottscholk z Włoch. Na końcu Ligoty Wołczyńskiej, przy drodze nr 42 Kluczbork – Oleśnica, znajduje się cmentarz ewangelicki o powierzchni 0,5 ha (teren administracji państwowej – działka nr 24/2). Najstarszy nagrobek pochodzi z roku 1860, który uważa się za datę założenia cmentarza. Na cmentarzu jest 10 nagrobków z drugiej połowy XIX wieku, 32 mogiły z pierwszej połowy XX wieku, do roku 1945 i 5 mogił z drugiej połowy XX wieku. W 10 mogiłach pochowani są katoliccy mieszkańcy wioski. W latach międzywojennych w Ligocie Wołczyńskiej funkcjonowały: szkoła (obecnie działka pana Domagały), kuźnia wiejska (obecnie działka pana Zaremby), remiza strażacka (obecnie działka pana Relicha). Remiza strażacka w tym samym miejscu funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W latach 60-70 znajdował się tam magiel wiejski prowadzony przez Koło Gospodyń Wiejskich.
Czasy współczesne
Ligota Wołczyńska to wieś położona w województwie opolskim, powiecie kluczborskim, gminie Wołczyn. Graniczy od strony zachodniej z miastem Wołczyn przy trasie drogi krajowej nr 42, relacji Katowice – Wrocław. Do sołectwa należy przysiółek Ligota Mała, oddalony od wioski 5 km w kierunku Szymonkowa. Ligota Mała liczy 10 zabudowań. Sołectwo liczy ponad 300 mieszkańców. Wieś jest typowo rolnicza. Gleby w przeważającej części klasy IVa i IVb. Przeważające uprawy to głównie uprawy pszenicy, rzepaku i kukurydzy. W latach 70-tych wieś została zwodociągowana, a w roku 2011 wieś została skanalizowana i podłączona do sieci gminy Wołczyn. W roku 1973 został tu założony SKR, który wykonywał usługi rolnicze i pozarolnicze na rzecz zakładów i rolników gminy Wołczyn. Z przyczyn gospodarczych został on rozwiązany w 1998 roku (upadłość prowadzona przez syndyka). W 1983 roku powstała Spółdzielnia Rolnicza składająca się z członków i założycieli. Prezesem zarządu Spółdzielni był Pan Ireneusz Jaśkiewicz. Spółdzielnia zajmowała się produkcją roślinną i zwierzęcą, a także produkcją uboczną dla zakładów. Spółdzielnia świadczyła usługi do roku 2000, w którym to roku nastąpiło samorozwiązanie i została ogłoszona upadłość prowadzona przez syndyka. Grunty Spółdzielni zakupili rolnicy ze wsi. Obecnie w miejscu funkcjonowania Spółdzielni działa Firma Meltech – Sarnicki, prowadząca usługi głównie w zakresie remontu sprzętu dla wojska. Mieszkańcy Ligoty, walcząc ze smogiem zdecydowali się w 2017 roku na gazyfikację sieciową miejscowości, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy.
W roku 2017 została odnowiona przydrożna kapliczka, która stanowi historię i jest wizytówką sołectwa.

Władza w sołectwie
Sołtysi Ligoty Wołczyńskiej:
1. Wójcicki - lata 1947 – 1959
2. Słociński Stanisław – lata 1959 – 1967
3. Jaśkiewicz Ireneusz – lata 1967 – 1983
4. Habrajski Wacław – lata 1983 – 1991
5. Burban Zbigniew – lata 1991 – 1999
6. Kidankiewicz Marian – lata 1999 – 2006
7. od roku 2007 do chwili obecnej sołtysem jest Ryszard Mrugalski.
Włodarzem Gminy od roku 2002 jest Burmistrz mgr Jan Leszek Wiącek.