Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

Mieszkaniec

Świadczenie rodzicielskie

Sprawa: Świadczenie rodzicielskieWydział: Spraw Społeczno-Obywatelskich i ObronnychPokój: nr 2, Biuro Obsługi Interesanta;Telefon: (077) 4188340 wew. 217, 216Wymagane dokumenty: . . . Wnioski /formularze do pobrania/ WNIOSEK

Świadczenie wychowawcze

Sprawa: Świadczenie wychowawczeWydział: Spraw Społeczno-Obywatelskich i ObronnychPokój: nr 2, Biuro Obsługi Interesanta;Telefon: (077) 4188340 wew. 217, 216Wymagane dokumenty:Dokumenty, które należy odpowiednio dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko: informację o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości:- dochodu,- składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,- należnego podatku; informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek (uwaga: w przypadku informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo¬łecznego, osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze dołącza do wniosku oświadczenie albo zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - patrz art. 50 ustawy). informację o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), obejmującej następujące dane:- datę i rodzaj wydanego orzeczenia,- datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,- okres, na jaki zostało wydane orzeczenie. oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - wzór oświadczeń w tych sprawach określa Załącznik nr 2 i Za¬łącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze); oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zry-czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:a) wysokości dochodu,b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świad¬czenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku. Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na drugie dziecko i kolejne do wniosku dołącza ksero dowodu osobistego Wnioskodawcy oraz aktu urodzenia dziecka.Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świad¬czenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku. Celem potwierdzenia tożsamości do wniosku należy dołączyć ksero dowodu osobistego Wnioskodawcy oraz aktu urodzenia dziecka.Opłaty: BrakTermin załatwiania:Świadczenia wychowawcze wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie.W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych są przyjmowane od dnia 1 kwietnia.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 czerwca 2016 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługujących za miesiące kwiecień, maj i czerwiec następuje do dnia 31 lipca br.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek wraz z dokumentami po dniu 30 czerwca, ustalenie prawa do świadczeń następuje do dnia 1 lipca. Wnioski /formularze do pobrania/ WNIOSEK

Świadczenie pielęgnacyjne

Sprawa: Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnegoMiejsce załatwienia:Wydział: Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i ObronnychPokój nr: 2 (parter)Telefon: 77 4188 446 wew. 217Potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie zasiłku; dokument stwierdzający tożsamość; orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby dla której wnioskowane jest przyznanie zasiłku; Opłata: brakTermin załatwienia: do 30 dniWnioski / formularze do pobrania: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Oświadczenie o ustaleniu obowiązku ubezpieczenia społecznego Oświadczenie o ustaleniu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem