Świadczenie wychowawcze

Sprawa: Świadczenie wychowawcze
Wydział: Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój: nr 2, Biuro Obsługi Interesanta;
Telefon: (077) 4188340 wew. 217, 216
Wymagane dokumenty:
Dokumenty, które należy odpowiednio dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

 1. informację o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości:
  - dochodu,
  - składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  - należnego podatku;
 2. informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek (uwaga: w przypadku informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo¬łecznego, osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze dołącza do wniosku oświadczenie albo zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - patrz art. 50 ustawy).
 3. informację o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), obejmującej następujące dane:
  - datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
  - datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
  - okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.
 4. oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - wzór oświadczeń w tych sprawach określa Załącznik nr 2 i Za¬łącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
 5. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zry-czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
  a) wysokości dochodu,
  b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku
 6. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
  Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
  a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świad¬czenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na drugie dziecko i kolejne do wniosku dołącza ksero dowodu osobistego Wnioskodawcy oraz aktu urodzenia dziecka.
Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świad¬czenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Celem potwierdzenia tożsamości do wniosku należy dołączyć ksero dowodu osobistego Wnioskodawcy oraz aktu urodzenia dziecka.
Opłaty: Brak
Termin załatwiania:
Świadczenia wychowawcze wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie.
W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych są przyjmowane od dnia 1 kwietnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 czerwca 2016 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługujących za miesiące kwiecień, maj i czerwiec następuje do dnia 31 lipca br.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek wraz z dokumentami po dniu 30 czerwca, ustalenie prawa do świadczeń następuje do dnia 1 lipca.

Wnioski /formularze do pobrania/

 1. WNIOSEK
 2. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 3. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres

Świadczenie pielęgnacyjne

Sprawa: Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego
Miejsce załatwienia:
Wydział: Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój nr: 2 (parter)
Telefon: 77 4188 446 wew. 217
Potrzebne dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie zasiłku;
 2. dokument stwierdzający tożsamość;
 3. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby dla której wnioskowane jest przyznanie zasiłku;

Opłata: brak
Termin załatwienia: do 30 dni
Wnioski / formularze do pobrania:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
 2. Oświadczenie o ustaleniu obowiązku ubezpieczenia społecznego
 3. Oświadczenie o ustaleniu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego
 4. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 5. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

Przyznanie lokalu socjalnego/mieszkalnego

Sprawa: przyznanie lokalu socjalnego/mieszkalnego

Miejsce załatwienia:
Wydział: Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Pokój nr. : 18 (I piętro)
Telefon: 77 4188 446 wew. 206

Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie lokalu
2. Zaświadczenie o dochodach za minione 6 miesięcy;
3. wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego lokalu

Opłata: brak opłaty
Termin załatwienia: W chwili przyjęcia raz na kwartał po zebraniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Wnioski /formularze do pobrania:

Zagospodarowanie przestrzenne

Sprawa: ustalenie warunków zabudowy/ ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce załatwienia:
Wydział: Techniczno - Inwestycyjny
Pokój nr. : 18
Telefon: 77/4188340 wew. 206

Potrzebne dokumenty:
1. 1 egz. mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja ta będzie oddziaływać – nie mniejszy niż trzykrotna szerokość działki objętej wnioskiem, nie mniej niż 50 m wokół działki/-ek/ inwestycyjnej, dla inwestycji liniowych ww. mapy można załączyć w skali 1:2000;
2. 1 egz. kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym planowanym sposobem zagospodarowania terenu i koncepcji architektonicznej budynku oraz granicami inwestycji i oddziaływania inwestycji,
3. Pełnomocnictwa udzielane osobie działającej w imieniu wnioskodawcy/-ów/,
4. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej 
5. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (wyłącznie w przypadku inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) lub dokument potwierdzający, że nie jest wymagana,
6. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Opłata: 107,00 zł
Termin załatwienia: wg kpa
 
Wnioski /formularze do pobrania:

Sprawa: o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia:
Wydział: Techniczno - Inwestycyjny
Pokój nr. : 18
Telefon: 77/4188340 wew. 206

Potrzebne dokumenty:
1. egz. mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem (do celów lokalizacyjnych)
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 
Opłata: 17,00 zł
Termin załatwienia: wg kpa
 
Wnioski /formularze do pobrania:

Sprawa: o wydanie wypisy i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia:
Wydział: Techniczno - Inwestycyjny
Pokój nr. : 18
Telefon: 77/4188340 wew. 206

Potrzebne dokumenty:
1. kopia mapy ewidencyjnej
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 
Opłata: za wypis z planu – 30 zł do 5 stron, powyżej 5 stron – 50 zł od wyrysu z planu za każdą stronę formatu A4 – 20 zł, nie więcej niż 200 zl
Termin załatwienia: wg kpa
 
Wnioski /formularze do pobrania:

 

Zwrot opłaty skarbowej

Sprawa: Zwrot opłaty skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: Podatków i Opłat
Pokój nr: 7 (parter)
Telefon: 774188344 wew. 218

Potrzebne dokumenty:
1. Podpisany wniosek o zwrot opłaty
2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Opłata: brak opłaty
Termin załatwienia: bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

Wnioski/ formularze do pobrania:
1. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej.pdf

Zaświadczenia

Sprawa: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: Podatków i Opłat
Pokój nr: 6 - 7 (parter)
Telefon: 774188344 wew. 218 lub 219

Potrzebne dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia
2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Opłata: 21 zł
Termin załatwienia: bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

Wnioski/ formularze do pobrania:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf


Sprawa: Zaświadczenie o użytkach rolnych

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: Podatków i Opłat
Pokój nr: 8 (parter)
Telefon: 774188344 wew. 220

Potrzebne dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłata: brak opłaty
Termin załatwienia: bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

Wnioski/ formularze do pobrania:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o użytkach rolnych.pdf


Sprawa: Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: Podatków i Opłat
Pokój nr: 7 (parter)
Telefon: 774188344 wew. 218

Potrzebne dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłata: brak opłaty
Termin załatwienia: bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

Wnioski/ formularze do pobrania:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia 

Opłaty

Sprawa: Naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: Podatków i Opłat
Pokój nr: 12 (parter)
Telefon: 774188344 wew. 224

Potrzebne dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Wołczyn DO-1

Opłata: brak opłaty
Termin załatwienia: bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji

Wnioski/ formularze do pobrania:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Wołczyn DO-1

Oświadczenie właściciela lokalu/ najemcy w budynkach wielolokalowych


Sprawa: Opłata skarbowa

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: Podatków i Opłat
Pokój nr: 12 (parter)
Telefon: 774188344 wew. 224

Opłatę skarbową należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wołczynie nr 40 8876 0009 0000 1036 2000
Na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

Wysokość opłaty skarbowej

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz wysokość stawek tej opłaty zawiera załącznik do ustawy o opłacie skarbowej (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

- od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
- od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
- od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w art. 2 ust. 1, to podlega opłacie skarbowej z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1

Wysokość opłaty skarbowej
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz wysokość stawek tej opłaty zawiera załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
 
Zwolnienia z opłaty skarbowej
Art. 7 ustawy o opłacie skarbowej zawiera katalog podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej. Osoby nie spełniające wymagań przewidzianych w ustawie nie mogą być zwolnione z jej zapłaty.
Przedmioty opłaty skarbowej podlegające zwolnieniu z opłaty skarbowej zostały określone w załączniku do ustawy.
 

Sprawa: Opłata od posiadania psów

Termin płatności:
• do 31 marca roku podatkowego
• gdy obowiązek podatkowy powstaje w ciągu roku - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

Płatności podatku należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wołczynie nr 40 8876 0009 0000 1036 2000 0001.
Wysokość opłaty od posiadania psów obowiązująca w 2015 roku wynosi 55,00 zł rocznie od jednego psa.

Zwolnienia z opłaty od posiadania psów
1. ustawowe:
członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności
osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa
osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2008 roku nr 14 poz. 92 i nr 223 poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego
osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa
podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów
2. wprowadzone uchwałą
w celu pilnowania gospodarstw domowych na terenie sołectw - po 1 psie na każdą posesję


Sprawa: Opłata za wieczyste użytkowanie

Termin płatności:
Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Wpłat opłaty z tytułu wieczystego użytkowania należy dokonywać na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie: Bank Spółdzielczy Wołczyn 40 88760009 0000 1036 2000 0001

Bonifikata w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste.
Zgodnie z art. 74 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, właściwy organ udziela na ich wniosek 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Termin składania wniosków – do 31 marca roku kalendarzowego, za który ma być przyznana bonifikata

Wymagane dokumenty przy bonifikacie

- wniosek wieczystego użytkownika
- zaświadczenie o zarobkach (brutto) za poprzedni rok lub odcinki renty, emerytury,

Ulgi w opłacie użytkowania wieczystego
Stosowanie ulg w spłacie opłaty użytkowania wieczystego reguluje art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Uchwała Nr XLI/331/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminy Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminy Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Wymagane dokumenty przy ulgach
- wniosek wieczystego użytkownika
- dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy
- podmiot, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis dodatkowo dołącza wypełniony formularz informacji, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311); oświadczenie lub zaświadczenia o pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do ich sporządzenia.
- podmiot, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dodatkowo dołącza wypełniony formularz informacji, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) oraz odpowiednio: dla rolnictwa - wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w ciągu danego roku obrotowego oraz dwóch poprzedzających lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; dla rybołówstwa - wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w okresie trzech lat budżetowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 

 


Podkategorie