Strona wykorzystuje pliki cookies.  Przeczytaj politykę prywatności!

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

PictureLOGO KWITNACE PL POZIOM RGBUE EFRR rgb 1

Tytuł projektu: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

Cel Projektu: Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja zanieczyszczeń poprzez inwestycje w ekologiczny transport publiczny i infrastrukturę ruchu rowerowego i pieszego na terenie powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.01.01-16-0004/16-00

Lider Projektu: Powiat Kluczborski

http://www.powiatkluczborski.pl/

W ramach projektu Gmina Wołczyn realizuje zdanie nr 33 pn. „Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn”.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu na terenie gminy Wołczyn:

  • Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" - 3 szt.
  • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 4 szt.
  • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 10 szt.
  • Długość wybudowanych dróg dla rowerów - 0,13 km,
  • Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych - 15,30 km,
  • Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride - 4 szt.
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride - 38 szt.

Realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice- Brynica-Wołczyn ma na celu poprawę atrakcyjności infrastruktury służącej komunikacji rowerowej, poprawę warunków korzystania z komunikacji zbiorowej, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez samochody.

Kwota dofinansowania dla Gminy Wołczyn ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 85% (254 237,89 zł), a całkowita wartość projektu to 299 103,40 zł.


Gmina Wołczyn została jednym z partnerów projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, który zakłada realizację inwestycji zmniejszających emisję spalin dla 14 samorządów z Subregionu Północnego Opolszczyzny. Wnioskodawcą projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” jest Powiat Kluczborski.

21 czerwca 2017r. Starosta Piotr Pośpiech i partnerzy projektu podpisali umowę z Marszałkami województwa na przekazanie 42 486 324,28 zł dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 51 834 597,74 zł.

W ramach swojej części zadania pn. „Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn” Gmina Wołczyn zamierza wybudować miejsca postojowe dla rowerów i samochodów, ścieżkę rowerową oraz chodnik, zamontować wiatę odpoczynkową oraz tablice informacyjne. Realizacja operacji zaplanowana jest na 2018 rok.