Projekty unijne

Oświatowe projekty unijne realizowane w roku szkolnym 2016/2017 przez Gminę Wołczyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy projekt pn. „Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację” skierowany jest do uczniów i nauczycieli z 5 szkół tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołczynie, Szkoła Podstawowa w Komorznie, Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej, Szkoła Podstawowa w Wąsicach. Drugi projekt pn. „Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie” skierowany jest do uczniów i nauczycieli z gimnazjum i liceum, które wchodzą w skład Gimnazjalno-Licealnego Zespołu.

 Szczegołowe informacje o projektach

Rekrutacja uczestników do oświatowych projektów unijnych realizowanych w Gminie Wołczyn w roku szkolnym 2016/2017

- Galeria zdjęć z dodatkowych zajęć prowadzonych w szkołach realizujących projekty oświatowe: "Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację " i "Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie". 

Zajęcia w szkole w Komorznie

Zajęcia w szkole nr 2 w Wołczynie

Zajęcia w szkole w Wąsicach

Zajęcia w szkole nr 1 w Wołczynie 

Zajęcia w szkole w Wierzbicy Górnej

Zajęcia w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie

- Galeria zdjęć  zakupionych pomocy dydaktycznych do szkół realizujących projekty oświatowe: "Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację" i "Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie".

Galeria zdjęć z podsumowania zajęć z robotyki realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie w ramach projektu.